Logo Vlasy.info - vše o vlasech, jejich problémech ajejich řešení. Diskutujte ovlasech.cz
vypadavaji vam vlasy ?

Avodart

Fotografie léku: Avodart
Dutasterid snižuje cirkulující hladiny dihydrotestosteronu (DHT) tím, že inhibuje isoenzymy 5a-reduktázy typu 1 i typu 2, jež jsou zodpovědné za přeměnu testosteronu na 5alfa-DHT.
Účinek denních dávek přípravku Avodart spočívající v redukci DHT je závislý na velikosti dávky a je pozorován za 1 (85% redukce) až 2 (95% redukce) týdny. U pacientů s BHP léčených dutasteridem v dávkování 0,5 mg denně činil průměrný pokles sérového DHT po 1 roce 94 %, po 2 letech 93 %, zatímco průměrný vzestup sérového testosteronu po 1 roce i po 2 letech byl 19 %.
cena:

1500 Kč

cena za měsíc: 1500 Kč
účinné látky: dutasterid
kde koupit: lékárna (na předpis !!!)
Vybrat jiný lék:


diskuse

Diskuskutovat o přípravku:
Avodart

Související články:

Finasterid, Dutasterid

Detailní popis:

Příbalová informace

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

V příbalové informaci naleznete:

1) Co je Avodart a k čemu se používá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Avodart užívat
3) Jak se Avodart užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Uchovávání přípravku Avodart
6) Další informace

Avodart 0,5 mg
měkké tobolky
Dutasteridum

Jedna měkká tobolka přípravku Avodart obsahuje 0,5 mg léčivé látky dutasterid.

Přípravek obsahuje také pomocné látky. Tobolka obsahuje střední nasycené monodiacylglyceroly a butylhydroxytoluen (E321). Plášť tobolky obsahuje želatinu, glycerol, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), střední nasycené triacylglyceroly, lecithin a červený potiskový inkoust obsahující jako barvivo červený oxid železitý (E172), polyvinyl-acetát-ftalát, propylenglykol a makrogol.
Avodart jsou matné, žluté, podlouhlé, měkké želatinové tobolky, jež mají na jedné straně vytištěno červeným inkoustem GX CE2. Baleny jsou v blistru obsahujícím 10 tobolek a jsou dostupné v balení po 10, 30 nebo 90 tobolkách.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Držitelem rozhodnutí o registraci je Glaxo Group Ltd., Berkeley Avenue, Greenford Road, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, Velká Británie.

Výrobce:

Tobolky vyrábí: Cardinal Health France 404, 74 rue Principale, F-67930 Beinheim, Francie.

Co je Avodart a k čemu se používá ?

Avodart patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory enzymu 5alfa-reduktázy. Tato léčiva se používají u mužů trpících nezhoubným zbytněním prostaty (benigní hyperplazií prostaty - BHP).

BHP je nezhoubné (nerakovinné) zbytnění (zvětšení) předstojné žlázy (prostaty). Prostata obepíná počátek močové trubice pod močovým měchýřem. U mužů s BHP je prostata zvětšená natolik, že stlačuje močovou trubici, která prostatou prochází. Stlačením je močová trubice zúžená, což Vám znesnadňuje normální močení, takže můžete mít všechny nebo jen některé z těchto příznaků:

 • obtíže se započetím močení
 • přerušovaný, slabý močový proud
 • častější močení, zejména v noci
 • nucení na močení a pomočování nebo ukapávání moči
 • pocit, že nemůžete úplně vyprázdnit močový měchýř

Když se tato nemoc neléčí, může se zhoršovat a vést až k úplné neschopnosti se vymočit (k akutnímu zadržení neboli retenci moči) a/nebo k nutnosti chirurgického výkonu.

Jak Avodart působí
Růst prostaty je způsobován hormonem v krvi, zvaným dihydrotestosteron (DHT). Avodart snižuje tvorbu DHT v těle, což u většiny mužů vede ke zmenšení zvětšené prostaty. Tak jako se Vaše prostata dlouho zvětšovala, může i její změnšování a tedy zlepšování Vašich obtíží trvat delší dobu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Avodart užívat

Neužívejte Avodart: - jste-li přecitlivělý (alergický) na dutasterid nebo na některou z pomocných látek obsažených v tobolkách Avodart. - jste-li žena nebo dítě.

Roztok obsažený uvnitř tobolky se může vstřebávat kůží. Proto, jsou-li tobolky propíchnuté nebo prosakují-li, umyjte si hned ruce vodou a mýdlem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Avodart je zapotřebí:
- trpíte-li onemocněním jater.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Nezapomeňte, že se to týká i léčivých rostlin nebo přípravků z léčivých rostlin, rovněž i doplňků stravy, jako jsou vitaminy či přípravky obsahující železo nebo vápník.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Není pravděpodobné, že by Avodart narušil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Kdybyste měl jakékoli obavy v tomto smyslu, poraďte se se svým lékařem.

Jak se Avodart užívá

Vždy užívejte přípravek Avodart podle pokynů svého lékaře. Obvykle budete mít napsáno na krabičce, kolik léku máte užívat a jak často. Kdybyste si nebyl jistý, jakým způsobem a jak dlouho máte užívat tyto tobolky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklé dávkování přípravku Avodart je jedna tobolka (0,5 mg) jednou denně. Tobolky se polykají celé (nerozkousané), s vodou a lze je užívat s jídlem i nalačno.

Je důležité pokračovat v užívání tobolek Avodart tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař, i když máte pocit, že Vám bezprostředně nepřinesly žádný prospěch. Někteří muži pociťují zlepšení svých obtíží brzy, jiní však musejí pokračovat v užívání až 6 měsíců, než zjistí, že jim tobolky Avodart pomohly. V užívání tobolek Avodart musíte pokračovat i poté, co se Vaše obtíže zlepší. Nepřestávejte tobolky Avodart užívat dříve, než Vám to doporučí Váš lékař.

Jestliže jste užil více přípravku Avodart, než jste měl:
Užijete-li omylem příliš mnoho tobolek, zeptejte se svého lékaře, co máte dělat, nebo se obraťte pro radu na nejbližší lékařskou pohotovost. Vezměte s sebou obal, aby bylo možno zjistit, jaký lék jste požil.

Jestliže jste zapomněl Avodart užít:
Jestliže jste zapomněl užít tobolku, neznepokojujte se, užijte až příští obvyklou dávku, a potom v užívání pokračujte jako předtím. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Avodart nežádoucí účinky.

Někteří lidé mohou být alergičtí na léky. Kdyby se u Vás brzy po užití tobolky Avodart objevil některý z níže uvedených příznaků, PŘESTAŇTE tobolky Avodart užívat a neprodleně se spojte se svým lékařem nebo vyhledejte nejbližší lékařskou pohotovost nebo zavolejte záchrannou službu:

 • náhlá dušnost, sípavé (hvízdavé) dýchání nebo pocit sevřeného hrudníku (bolest na hrudi)
 • otok očních víček, obličeje, rtů nebo jazyka nebo jiné části těla
 • kožní vyrážka nebo kopřivka (tj. výsev svědivých, obvykle začervenalých, někdy rozsáhlých a splývajících kožních pupenů)

To jsou závažné nežádoucí účinky a příznaky těžké alergické reakce, která může vyžadovat neodkladnou lékařskou péči. Závažné nežádoucí účinky tohoto typu jsou ovšem velmi vzácné.

Mohou se u Vás vyskytnout také tyto nežádoucí účinky, jež souvisejí s tobolkami Avodart:

 • impotence (neschopnost dosáhnout nebo udržet ztopoření pohlavního údu dostatečné k provedení pohlavního styku)
 • pokles libida (pohlavní touhy, nutkání k pohlavnímu styku)
 • potíže s ejakulací (výstřikem semene)
 • zvětšení prsů nebo napětí v prsech

Kdyby se u Vás vyskytl některý z těchto příznaků, nepřestávejte užívat tobolky Avodart a při příští návštěvě se poraďte se svým lékařem.
Kdybyste zaznamenal jiné nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Uchovávání přípravku Avodart

 • Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
 • Uchovávejte při teplotě do 30 °C
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu nebo blistru
 • Veškeré nevyužívané tobolky odevzdejte do lékárny, která zajistí jejich bezpečnou likvidaci

Nezapomeňte
Tento léčivý přípravek byl předepsán Vám osobně. Nedávejte ho žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to I tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Další informace

Kromě užívání tobolek Avodart mohou ke zlepšení Vašich močových obtíží přispět také tyto změny návyků:
 • Pijte méně tekutin před spaním
 • Nepijte kávu a/nebo alkohol

Tato příbalová informace Vám nesděluje o Vašem léku všechno. Máte-li nějaké otázky nebo si něčím nejste jistý, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Datum poslední revize textu:

28.4.2005

Souhrn údajů o přípravku

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Avodart 0,5 mg

KVALITATIVNÍ I KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tobolka obsahuje dutasteridum 0,5 mg . Pomocné látky viz 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Měkké tobolky.
Matné, žluté, podlouhlé, měkké želatinové tobolky, na jedné straně vytištěno červeným inkoustem GX CE2.

KLINICKÉ ÚDAJE

Terapeutické indikace
Terapie středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty (BHP).
Snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky BHP.
Pro informace o účincích léčiva a souborech pacientů zkoumaných v klinických studiích nahlédněte, prosím, do bodu 5.1 Farmakodynamické vlastnosti 'klinické studie'.

Dávkování a způsob podání

Dospělí (včetně seniorů):
Doporučené dávkování přípravku Avodart je jedna tobolka (0,5 mg) perorálně jednou denně. Tobolky se mají polykat celé a lze je užívat s jídlem i nalačno. I když určité zlepšení může být pozorováno i v počáteční fázi, může trvat až 6 měsíců, než se dosáhne léčebné odezvy. U seniorů není nutno upravovat dávku.

Renální dysfunkce
Vliv renální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován. Úprava dávkování u pacientů s renální dysfunkcí se nepředpokládá (viz 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).

Hepatální dysfunkce
Vliv hepatální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován, a proto je u pacientů s mírnou až středně těžkou hepatální dysfunkcí nutná obezřetnost (viz 4.4 Zvláštní upozornění a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti). U pacientů s těžkou hepatální dysfunkcí je dutasterid kontraindikován (viz bod 4.3 Kontraindikace).

Kontraindikace
Avodart je kontraindikován u žen, dětí a mladistvých (viz 4.6 Těhotenství a kojení).
Avodart je kontraindikován u pacientů s přecitlivělostí na dutasterid, na jiné inhibitory
5a-reduktázy nebo na kteroukoli pomocnou látku.
Avodart je kontraindikován u pacientů s těžkou hepatální dysfunkcí.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití
U pacientů s BHP je před zahájením terapie přípravkem Avodart a pak pravidelně v jejím průběhu nutno provádět digitální rektální vyšetření a ostatní vyšetření na rakovinu prostaty.
Dutasterid se vstřebává kůží, a proto je nutno zabránit styku žen, dětí a mladistvých s prosakujícími tobolkami (viz 4.6 Těhotenství a kojení). Dojde-li ke styku s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno ihned umýt vodou a mýdlem.
Dutasterid nebyl studován u pacientů s onemocněním jater. Při použití dutasteridu u pacientů s mírnou až středně těžkou hepatální dysfunkcí je nutná obezřetnost (viz 4.2 Dávkování a způsob podání, 4.3 Kontraindikace a 5.2 Farmakokinetické vlastnosti).
Významnou součástí průkazu rakoviny prostaty je koncentrace prostatického specifického antigenu (PSA) v séru. Obecně celková koncentrace PSA v séru vyšší než 4 ng/ml (Hybritech) vyžaduje další vyšetření a zvážení biopsie prostaty. Lékaři by si měli být vědomi toho, že výchozí koncentrace PSA nižší než 4 ng/ml u pacientů užívajících Avodart nevylučuje diagnózu rakoviny prostaty. Avodart způsobuje u pacientů s BHP pokles koncentrací PSA v séru po šesti měsících přibližně o 50 %, a to i v přítomnosti rakoviny prostaty. I když mohou být individuální odchylky, pokles koncentrace PSA v séru přibližně o 50 % je předpokladatelný a byl pozorován v celém rozpětí výchozích hodnot PSA (1,5 až 10 ng/ml). Proto pro interpretaci izolované hodnoty PSA u muže léčeného přípravkem Avodart po dobu šesti měsíců nebo déle je třeba hodnoty PSA vynásobit dvěma, aby byly srovnatelné s rozmezím u neléčených mužů. Takovouto úpravou se zachová citlivost a specifita vyšetření na PSA a udrží se jeho schopnost detegovat rakovinu prostaty. Každé trvalé zvyšování koncentrací PSA v séru během léčby přípravkem Avodart je nutno pečlivě vyhodnotit, včetně zvážení noncompliance k terapii přípravkem Avodart.
Celkové koncentrace PSA v séru se do 6 měsíců po zastavení terapie přípravkem Avodart vracejí k výchozím hodnotám před začátkem této terapie. Poměr volného k vázánému PSA zůstává konstantní i pod vlivem přípravku Avodart. Jestliže lékaři zvolí jako prostředek k odhalení rakoviny prostaty u mužů léčených přípravkem Avodart procento volného PSA, úprava této hodnoty se nezdá nutná.

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce
Informace o poklesu koncentrace PSA v séru během terapie dutasteridem a směrnice týkající se průkazu rakoviny prostaty - viz bod 4.4.

Vlivy jiných léčiv na farmakokinetiku dutasteridu
Souběžná aplikace dutasteridu s inhibitory CYP3A4 a/nebo inhibitory P-glykoproteinu:
Dutasterid je eliminován hlavně metabolizací. Studie in vitro svědčí o tom, že tato metabolizace je katalyzována isoenzymy CYP3A4 a CYP3A5. Formální interakční studie se silnými inhibitory CYP3A4 nebyly provedeny. V populační farmakokinetické studii však byly u malého počtu pacientů léčených souběžně verapamilem nebo diltiazemem (středně silnými inhibitory CYP3A4 a inhibitory P-glykoproteinu) zaznamenány průměrně 1,6 (při komedikaci verapamilem) až 1,8 (při komedikaci diltiazemem) vyšší koncentrace dutasteridu v séru než u ostatních pacientů.
Dlouhodobá souběžná aplikace dutasteridu s léčivy, která jsou silnými inhibitory isoenzymu CYP3A4 (např. ritonavir, indinavir, nefazodon, itrakonazol, perorálně aplikovaný ketokonazol) může zvýšit sérové koncentrace dutasteridu. Při zvýšené expozici dutasteridu není pravděpodobná větší inhibice 5alfa-reduktázy. Zaznamenají-li se však nežádoucí účinky, má se zvážit snížení frekvence dávkování dutasteridu. Je třeba podotknout, že v případě inhibice biotransformačního enzymu se dlouhý poločas může ještě více prodloužit a může trvat více než 6 měsíců souběžné terapie, než se dosáhne nového ustáleného stavu.
Podání 12 g cholestyraminu jednu hodinu před užitím 5mg jednorázové dávky dutasteridu neovlivnilo farmakokinetiku dutasteridu.

Vlivy dutasteridu na farmakokinetiku jiných léčiv
Dutasterid neměl vliv na farmakokinetiku warfarinu ani digoxinu. To svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje/neindukuje isoenzym CYP2C9 ani transportérový P-glykoprotein. Interakční studie in vitro svědčí o tom, že dutasterid neinhibuje isoenzymy CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 ani CYP3A4.
V malé (n = 24) dvoutýdenní studii u zdravých mužů nebyly pozorovány farmakokinetické ani farmakodynamické interakce mezi dutasteridem a tamsulosinem nebo terazosinem.
Při souběžné aplikaci dutasteridu s tamsulosinem po dobu až 9 měsíců v klinické studii zahrnující 327 pacientů nebyly pozorovány známky interakce mezi těmito dvěma léčivy.

Těhotenství a kojení
Aplikace přípravku Avodart u žen je kontraindikována.
Těhotenství
Tak jako ostatní inhibitory 5alfa-reduktázy, dutasterid inhibuje přeměnu testosteronu na dihydrotestosteron a je-li podán gravidní ženě s plodem mužského pohlaví, může inhibovat vývoj vnějšího mužského pohlavního ústrojí plodu (viz 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití). U subjektů užívajících Avodart v dávkování 0,5 mg denně byla nalezena malá množství dutasteridu v semenu. Na základě studií u zvířat není pravděpodobné, že by došlo k nepříznivému ovlivnění plodu mužského pohlaví, jestliže byla jeho matka exponována semenu pacienta léčeného přípravkem Avodart (toto riziko je největší v prvních 16 týdnech těhotenství). Nicméně, stejně jako u všech inhibitorů 5alfa-reduktázy, je-li nebo může-li být pacientova sexuální partnerka těhotná, doporučuje se, aby pacient zabránil expozici své partnerky semenu tím, že bude používat kondom.
Kojení
Není známo, zda se dutasterid vylučuje do lidského mléka.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Na základě farmakodynamických vlastností dutasteridu se neočekává, že by terapie dutasteridem mohla ovlivňovat schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Nežádoucí účinky
V placebem kontrolovaných studiích III. fáze klinického hodnocení se vyskytly nežádoucí reakce u 19 % z 2167 pacientů, kteří užívali dutasterid. V kontrolovaných klinických studiích byly během prvního roku terapie dutasteridem ohlášeny tyto nežádoucí reakce s incidencí vyšší než u placeba:

Tělesná soustava Nežádoucí reakce Incidence
Poruchy reprodukčního systému a choroby prsů impotence 6,0 %
narušené (snížené) libido 3,7 %
poruchy ejakulace 1,8 %
gynekomastie* 1,3 %

* včetně zvětšení prsů a/nebo bolestivosti prsů při tlaku
Incidence nežádoucích příhod časem klesá.
Incidence vzácnějších nežádoucích reakcí nebo nežádoucích reakcí, které se mohou vyskytnout po dlouhodobé terapii v současnosti není známa.

Předávkování
Ve studiích u dobrovolníků byly podávány jednotlivé denní dávky dutasteridu až 40 mg/den (osmdesátinásobek terapeutické dávky) po dobu 7 dnů, aniž by se vyskytly významné problémy s bezpečností. V klinických studiích byly subjektům podávány dávky 5 mg denně po dobu 6 měsíců, aniž by se vyskytly nějaké další nežádoucí účinky, než jaké byly pozorovány při terapeutických dávkách 0,5 mg denně. Avodart nemá specifické antidotum, a při suspektním předávkování se proto má poskytovat náležitá symptomatická a podpůrná péče.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakodynamické vlastnosti
Farmakoterapeutická skupina: Inhibitory testosteron-5alfa-reduktázy.
Kód ATC klasifikace: G04C B02
Dutasterid snižuje cirkulující hladiny dihydrotestosteronu (DHT) tím, že inhibuje isoenzymy 5a-reduktázy typu 1 i typu 2, jež jsou zodpovědné za přeměnu testosteronu na 5alfa-DHT.
Účinek na DHT/testosteron:
Účinek denních dávek přípravku Avodart spočívající v redukci DHT je závislý na velikosti dávky a je pozorován za 1 (85% redukce) až 2 (95% redukce) týdny. U pacientů s BHP léčených dutasteridem v dávkování 0,5 mg denně činil průměrný pokles sérového DHT po 1 roce 94 %, po 2 letech 93 %, zatímco průměrný vzestup sérového testosteronu po 1 roce i po 2 letech byl 19 %.
Účinek na objem prostaty:
Významná zmenšení objemu prostaty byla pozorována již za jeden měsíc po zahájení terapie a zmenšování pokračovala až do 24. měsíce (p < 0,001). Po 12 měsících vedl Avodart k průměrnému zmenšení celkového objemu prostaty o 23,6 % (z výchozí hodnoty 54,9 cm3 na 42,1 cm3), oproti průměrnému 0,5% zmenšení v placebové skupině (z 54,0 cm3 na 53,7 cm3). Již za jeden měsíc se vyskytla také významná (p < 0,001) zmenšení objemu přechodové zóny prostaty, která rovněž pokračovala až do 24. měsíce. Po 12 měsících vedl Avodart k průměrnému zmenšení objemu přechodové zóny prostaty o 17,8 % (z výchozí hodnoty 26,8 cm3 na 21,4 cm3), oproti průměrnému zvětšení objemu přechodové zóny prostaty o 7,9 % v placebové skupině (z 26,8 cm3 na 27,5 cm3). Zmenšení velikosti prostaty vede ke zlepšení příznaků a ke snížení rizika akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu souvisejícího s BHP.

KLINICKÉ STUDIE:
Ve třech dvouletých, primární účinnost zkoumajících, multicentrických, mezinárodních, placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených studiích byl u 4325 mužských subjektů se středně těžkými nebo těžkými příznaky BHP, objemem prostaty 30 cm3 a hodnotou PSA v rozmezí 1,5 - 10 ng/ml hodnocen Avodart v dávkování 0,5 mg denně, nebo placebo. V následujícím textu jsou uvedeny výsledky souhrnných analýz údajů z těchto studií. Nejdůležitějšími parametry klinické účinnosti byly index příznaků podle Americké urologické asociace (American Urological Association Symptom Index, zkratkou AUA-SI), maximální proud moči (Qmax) a incidence akutní retence moči (ARM) a chirurgického výkonu souvisejícího s BHP. AUA-SI je sedmipoložkový dotazník na příznaky související s BHP s maximálním dosažitelným skóre 35. Výchozí průměrné skóre bylo přibližně 17. Po šesti měsících, po jednom roce a po dvou letech byla ve skupině užívající placebo dosažena průměrná zlepšení o 2,5, 2,5 a 2,3 bodu, zatímco ve skupině užívající Avodart byla dosažena průměrná zlepšení o 3,2, 3,8 a 4,5 bodu. Rozdíly mezi oběma skupinami byly statisticky významné.
Qmax (maximální proud moči):
Průměrná výchozí hodnota Qmax ve studiích byla přibližně 10 ml/s (normální hodnoty Qmax jsou 15 ml/s). Po jednom roce a dvou letech léčby se proud v placebové skupině zlepšil o 0,8 a 0,9 ml/s, zatímco ve skupině užívající Avodart o 1,7 a 2,0 ml/s. Rozdíl mezi placebovou skupinou a skupinou přípravku Avodart byl statisticky významný od 1. do 24. měsíce. Akutní retence moči a chirurgická intervence
Po dvou letech léčby byla incidence ARM v placebové skupině 4,2 %, ve skupině přípravku Avodart 1,8 % (57% snížení rizika). Tento rozdíl je statisticky významný a znamená, že musí být dva roky léčeno 42 pacientů (95% interval spolehlivosti 30-73), aby se zabránilo jednomu případu ARM. Incidence chirurgického výkonu souvisejícího s BHP po dvou letech léčby byla v placebové skupině 4,1 %, ve skupině přípravku Avodart 2,2 % (48% snížení rizika). Tento rozdíl je statisticky významný a znamená, že musí být dva roky léčeno 51 pacientů (95% interval spolehlivosti 33-109), aby se předešlo jedné chirurgické intervenci.

Rozložení vlasů
Účinek dutasteridu na rozložení vlasů ve studiích III. fáze klinického hodnocení nebyl formálně studován, inhibitory 5a-reduktázy by však mohly omezit vypadávání vlasů a podpořit růst vlasů u subjektů a androgenní alopecií.
Funkce štítné žlázy
V jednoroční studii u zdravých mužů byla hodnocena funkce štítné žlázy. Při užívání dutasteridu byly stabilní hladiny volného thyroxinu, ale na konci jednoroční aplikace dutasteridu byly v porovnání s placebem mírně zvýšené hladiny TSH (o 0,4 MCIU/ml). Protože však hladiny TSH byly variabilní, střední rozmezí TSH (1,4 - 1,9 MCIU/ml) zůstalo v normálních hranicích (0,5 - 5/6 MCIU/mL), hladiny volného thyroxinu byly stabilní v normálním rozmezí a byly podobné při aplikaci dutasteridu jako při aplikaci placeba, změny TSH nebyly pokládány za klinicky významné. V žádné z klinických studií nebyly zjištěny jakékoli známky svědčící o tom, že by dutasterid nepříznivě ovlivňoval funkci štítné žlázy.
Mammární neoplazie
Ve dvouletých klinických studiích skýtajících 3374 pacientoroků expozice dutasteridu, a v době registrace dvouletého prodlouženého, otevřeně uspořádaného období, byly ohlášeny 2 případy karcinomu mammy u pacientů léčených dutasteridem a 1 případ u pacienta užívavšího placebo.
Vztah mezi karcinomem mammy a dutasteridem však není jasný.

Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce
Po perorálním podání jednorázové dávky 0,5 mg dutasteridu činí čas dosažení maximálních sérových koncentrací 1 až 3 hodiny. Absolutní biologická dostupnost je přibližně 60%. Biologická dostupnost dutasteridu není ovlivňována potravou.

Distribuce
Dutasterid má velký distribuční objem (300 až 500 l) a je velkým dílem (>99,5 %) vázán na plasmatické proteiny. Po každodenním podávání dosáhnou sérové koncentrace dutasteridu 65 % koncentrací v ustáleném stavu asi po 1 měsíci a 90 % koncentrací v ustáleném stavu asi po 3 měsících. Koncentrace v ustáleném stavu (Css) jsou přibližně 40 ng/ml a je jich dosaženo přibližně po 6 měsících nepřetržitého dávkování 0,5 mg jednou denně. Distribuce dutasteridu ze séra do semene činí průměrně 11,5 %.

Eliminace
In vivo je dutasterid rozsáhle biotransformován. In vitro je biotransformován isoenzymy 3A4 a 3A5 cytochromu P450 na tři monohydroxylované a jeden dihydroxylovaný metabolit. Po perorálním podávání 0,5 mg dutasteridu denně až do dosažení ustáleného stavu plasmatických koncentrací se 1,0 až 15,4 % (průměrně 5,4 %) podané dávky vyloučí ve formě intaktního dutasteridu s faeces. Zbytek je vylučován s faeces ve formě čtyř hlavních metabolitů (na něž připadá 39 %, 21 %, 7 % a 7 % materiálu pocházejícího z dutasteridu) a šesti podružných metabolitů (na každý z nich připadá méně než 5 %). Lidskou močí se vylučují jen stopová množství intaktního dutasteridu (méně než 0,1 % dávky). Eliminace dutasteridu je závislá na velikosti dávky a zdá se, že její průběh lze popsat dvěma paralelními eliminačními cestami, z nichž jedna je při klinicky relevantních koncentracích saturabilní a druhá nesaturabilní. Při nízkých sérových koncentracích (méně než 3 ng/ml) je dutasterid rychle odstraňován jak eliminační cestou závislou na koncentraci, tak eliminační cestou nezávislou na koncentraci. Jednorázové dávky 5 mg nebo nižší vykázaly rychlou clearance a krátký eliminační poločas 3 až 9 dnů. Při terapeutických koncentracích, po opakovaném podávání 0,5 mg denně, převládá pomalejší, lineární eliminační cesta a eliminační poločas činí přibližně 3-5 týdnů.

Senioři
Farmakokinetika dutasteridu byla hodnocena u 36 zdravých mužských subjektů ve věku od 24 do 87 roků po jednorázové dávce 5 mg. Nebyl pozorován významný vliv věku na expozici dutasteridu až na to, že u mužů mladších 50 roků měl dutasterid kratší eliminační poločas. Při porovnání věkové skupiny 50-69 roků s věkovou skupinou 70 a více roků nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v eliminačním poločase dutasteridu.

Renální dysfunkce
Vliv renální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován. Nicméně, lidskou močí se vylučuje méně než 0,1 % dávky 0,5 mg v ustáleném stavu, takže se nepředpokládá, že by u pacientů s renální dysfunkcí mohlo dojít ke klinicky významnému zvýšení plasmatických koncentrací dutasteridu (viz 4.2 Dávkování a způsob podání).

Hepatální dysfunkce
Vliv hepatální dysfunkce na farmakokinetiku dutasteridu nebyl studován (viz bod 4.3 Kontraindikace). Protože je dutasterid eliminován hlavně biotransformací, očekává se, že u pacientů s hepatální dysfunkcí budou zvýšeny plasmatické koncentrace dutasteridu a prodloužen jeho eliminační poločas (viz 4.2 Dávkování a způsob podání a 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti přípravku
Obvyklé studie obecné toxicity, genotoxicity a karcinogenity neodhalily žádné zvláštní riziko pro lidi.
Studie reprodukční toxicity u potkaních samců prokázaly sníženou hmotnost prostaty a semenných váčků, sníženou sekreci přídatných pohlavních žláz a pokles indikátorů fertility (způsobený farmakologickým účinkem dutasteridu). Klinický význam těchto nálezů není znám.
Tak jako u jiných inhibitorů 5alfa-reduktázy, byla po podání dutasteridu potkaním a králičím samicím během gestace zaznamenána feminizace samčích plodů. Dutasterid byl nalezen v krvi potkaních samic po jejich spáření s dutasteridem medikovanými samci. Po podání dutasteridu samicím primátů během gestace nebyla pozorována feminizace samčích plodů při krevních expozicích dostatečně překračujících expozice, jejichž výskyt je pravděpodobný u žen cestou mužského semene. Je nepravděpodobné, že by plody mužského pohlaví byly nepříznivě ovlivněny po přenosu dutasteridu semenem.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam všech pomocných látek
Obsah tobolek:
střední nasycené monodiacylglyceroly
butylhydroxytoluen (E321)

Plášť tobolek:
želatina
glycerol
oxid titaničitý (E171)
žlutý oxid železitý (E172)
střední nasycené triacylglyceroly
lecithin

červený potiskový inkoust obsahující červený oxid železitý (E172) jako barvivo, polyvinyl-acetát-ftalát, propylenglykol a makrogol.

Inkompatibility Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti 4 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Druh obalu a velikost balení Blistr z matné PVC/PVDC/Al fólie obsahující 10 měkkých želatinových tobolek, baleny jsou po 10, 30 nebo 90 tobolkách.

Návod k použití přípravku, zacházení s ním (a k jeho likvidaci) Dutasterid se vstřebává kůží, a proto je nutno zabránit styku s prosakujícími tobolkami. Dojde-li ke styku s prosakujícími tobolkami, zasaženou oblast je nutno ihned umýt vodou a mýdlem (viz 4.4 Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití).

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glaxo Group Ltd.,
Berkeley Avenue,
Greenford Road,
Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
Velká Británie

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

87/287/03-C

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

1.12.2004

DATUM REVIZE TEXTU

1.12.2004

Copyright 2005 - 2021 Vlasy.info, Všechna práva vyhrazena
Tvorba WWW stránek     Revita šampon proti vypadávání vlasů se stimulací růstu vlasů - DS Laboratories    
ubytování Polička